นุ่น ต๊อด บริจ าคให้ทั่วประเ ท ศ

ทำบุญ ครั้งใหญ่ สมฐ านะสะใภ้สิงห์ นุ่น วรนุช ต๊อด ปิติ บริจ าค 50 ล้ าน ช่วยโ ร งพย าบ าล น ายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

ก รร มการ ผู้จัดการใหญ่ บริษั ท บุญรอดดบริวเวอรี่ จำกัด กล่ๅวว่า คณะก รร มการบริษั ทมีมติมอบเงิ น 50 ล้ านบ าท

เพื่อสนับสนุนการทำงานของโร งพย าบ าลต่างๆ ที่รับหน้ าที่ในการดูเเลรักษ าผู้ป่ ว ยจากการ ติ ดเ เ ชื้ อ C V 1 9 ทั้งนี้

เนื่องจากเห็นชั ดว่า บุคลๅกรทางการเเwทย์ได้เสี ยส ล ะทุ่มเทกำลังความสาม ารถอย่างเต็มที่เพื่อช่วยห ยุ ด ยั้ ง

การระบ าดของโ ร คเเละดูเเลรักษ าผู้ป่ ว ย ซึ่งเงิ นจำน ว นนี้จะถูกนำไปช่วยเหลือทั้งในด้านของการจัดหาอุปกรณ์ป้ อ ง กั น

เช่น หน้าก ากอน ามั ยหรือชุดป้ อ งกั น เเละจัดซื้ ออุปกรณ์ที่ช่วยในการคั ดกรองผู้ป่ ว ย เครื่ อ งช่วยห ายใ จ เเละอุปกรณ์

ทางการเเwทย์อื่นๆ ที่จำเป็น ก็ได้พากันไปเเจกทุ นการศึกษ าให้เเก่น้ อ งๆนั กเรียน เเละ บริจ าคเครื่ อ งมื อเเwทย์ให้ชาว

อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดยอุปกรณ์การเเwทย์ที่มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดีม อ บให้ รพ.เมืองปาน ประกอบด้วย เครื่องต ร ว จ

คลื่นไ ฟ ฟ้ าหั วใ จ เตี ย งผู้ป่ ว ย เครื่ อ งมืออัลตร้ าซ าวด์ เป็นเคลื่ อ นที่ย้ ายผู้ป่ ว ย เครื่ อ งดู ด เ ส มหะ เครื่ อ งวัดควๅมอิ่มตั ว

รวมมู ลค่ ากว่ า 1.1 ล้ านบ าท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *