ร ว ยปี นี้เเน่นอน 4 วั นเกิด เงินจะมา ก องหน้าบ้าน

ร ว ยปี นี้เเน่นอน 4 วั นเกิด เงินจะมา ก องหน้าบ้าน

นเสาร์

การงาน:การทำงานที่ทำให้คุณรู้สึกແย่ มันมั่นทอน
ทั้งจิตใจและคุณภาพงานลงไปมาก หากรู้สึกว่า
ไม่ต้องการสภาพแวดล้อมแบ บนี้
การเงิน:แนะนำให้ทำตามใจ อย า กไปก็ไป

การงานช่วงนี้ได้มาจากความพูย าย าม
ของคุณเอง คุณพย าย ามที่จะดิ้นร นเพื่อเงิน
ก้อ นเล็กก็จะได้เล็ก ก้อ นใหญ่ก็จะได้ใหญ่
เป็นการทำที่ไม่สู ญเปล่า


รักของคุณดูหวานแหววแต่ กับคูณเพียง
คนเดียวนะ คนข้างคุณไม่ได้แฮปปี้ด้วยเลย
คนโสด ไม่ແย่ถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นกับคนที่คุณ
กำลังลังเล เดินหน้าลุ ยเลย


คนโสด : เห ตุการณ์เล็ก น้อย จะนำไปสู่เ รื่ อ งที่ไม่ค าดคิด ฉะนั้ น ก็อย่าประม าทกับสิ่งที่เกิດขึ้น
ควรหาแผนสำรองอุ ดรอ ยรั่วเ รื่ อ งที่อาจนำพาไปสู่ความ เสี ยหา ยในอนาคตได้
คนมีคู่ : บรรย ากาศรอบด้านจะช่วยให้ความสัมพั นธ์ของคุณทั้งคู่ดีขึ้น แม้ว่าก่อนหน้าจะมีเ รื่ อ ง
บา ดหม างใจ หรือทะเ ลาะกันก็ตาม ทั้งนี้ ก็ขอให้คุณทั้งคู่ให้กำลังใจ และส่งมอบความสุขให้กันและกันก็จะเป็นการดี
วันพฤหัสบดี

การงาน:การทำงานของคุณเป็นไปได้ดี ไม่ต้องเหนื่ อย
มากนัก แต่ก็มีผลงานที่คุณทำได้ชิล
แต่คนรอบข้างพึงพอใจ ทำให้ออกแรงน้อยแต่ได้ผลเยอะ


การเงิน:รายรับมีเข้ามาเท่าไหร่ก็อาจจะดูไม่พอ
เพราะรายจ่ายประจำวันของคุณเยอะมาก
จนคุณเองเริ่มจะฝืดเคือง แนะนำ 2ทาง


1 หางานเสริม กับ 2พย าย ามลดค่าใช้จ่าย
คนโสด : ช่วงนี้คุณอาจจะเ บื่ อหน่ายความรัก หรือไม่ค่อยอย า กมีปฏิสั มพั นธ์กับใคร เพราะตอนนี้ คุณ
อย า กที่จะโฟกัสเ รื่ อ งงาน / เรียน และเงิ นทองเป็นหลักมากกว่า


คนมีคู่ : ช่วงนี้อาร มณ์ และความสัมพันธ์อยู่ในช่วงซั บซ้ อน หากมีอะไรก็อาจจะต้องหันหน้า ปรึกษา หารือกัน ดีกว่าปล่อยให้ความหมางเมินเข้ามาเกาะกุมจิ ตใจคุ ณทั้งคู่
วันอังคาร

การงาน:ผ่านการทำงานแบบย ากลำบ ากมามากแล้ว
ตอนนี้เกป็นช่วงเวลา แห่งการพักผ่ อน


หย่อ นใจ สบายชิล ไม่ต้องดิ้ นรน ก็มี
ผลงานเก่า ไว้ให้เฉยชม
การเงิน:การเงินช่วงนี้ก็สบาย ไม่เดื อดร้ อนมากนัก


ค่อยเป็นค่อยไป มีใช้จ่า ยสบาย เงินเข้า
พอให้ได้อยู่ได้กินเท่าที่ต้องการ ไม่ทุ กข์ร้ อนอะไรเลยจ้า
คนโสด : ก่อนที่จะสื่อสารอะไร ควรเรียบเย งคำพูด และไตร่ต รองให้ดี เน้นเนื้อหา อย่าอารัมภ บท มาก เพราะบางทีมันก็ต้องการความเร่ง และถูกต้อง
คนมีคู่ : ความรักเต็มไปด้วยความสุข และความชื่นมีน แม้แต่ใครที่อยู่ไกลกันก็ยังจะได้รับความรัก
และความคิดถึง บรรย ากาศโดยรอบมีแต่ความสุข ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทำให้คุณยิ้มออก
วันอาทิตย์

การงาน: คุณเหนื่ อยกับการทำงานมาก จนเริ่มมอง
ที่จะไปทำงานที่อื่นหรือเปลี่ยนสายงาน
จะแนะนำให้ท นไปก่อน ฟ้าหลังฝนมีจริง


แล้วคุณจะรู้สึกว่ามันคุ้ม
การเงิน: การเงินช่วงนี้ติ ดขั ดบ้าง ไม่ได้รุ นแร งนัก
แต่เคยใช้จ่า ยอย่างสบายก็ลำบ ากหน่อย
อาจจะไม่ได้กินได้ใช้อย่างที่หวังไว้ แต่ก็


ไม่ได้อยู่ในเก ณฑ์อ ดอย า ก
คนโสด : หากมีเ รื่ อ งไม่ดีเกิດขึ้นในช่วงเวลานี้ แนะนำให้เงียบไว้ก่อนจะเป็นการดี หากคุณเอาแต่ตี
โพยตีพาย ไม่s ะวั งตัวเอง เ รื่ อ งเดือ ดร้ อนอาจมากขึ้นไปกว่านี้ก็ได้
คนมีคู่ : ความสัมพันธ์ยังคงเป็นจุดสนใจของคนรอบข้าง แต่ก็ต้องรอะมัดs ะวั ง เพราะกลับกลายเป็น
ว่า คุณสองคนจะกลายเป็นโฟกั สคนรอบข้างมากกว่าความรักของคุณทั้งสอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *